Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:10

New American Standard Bible
Matthew 22:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Those slaves went out into the streets and gathered together all whom they found, both bad and good; and the wedding hall was filled with dinner guests.
NA26 – καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον (5627) πάντας οὓς εὗρον, (5627) πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη (5681) γάμος ἀνακειμένων. (5740)
WH – και εξελθοντες (5631) οι δουλοι εκεινοι εις τας οδους συνηγαγον (5627) παντας ους ευρον (5627) πονηρους τε και αγαθους και επλησθη (5681) ο [ νυμφων | γαμος ] ανακειμενων (5740)
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܚܳܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܰܢܶܫܘ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܶܐܫܟ݁ܰܚܘ ܒ݁ܺܝܫܶܐ ܘܛܳܒ݂ܶܐ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܣܡܺܝܟ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile