Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:17,21

New American Standard Bible
Matthew 22:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Tell us then, what do You think? Is it permissible to pay a poll-tax to Caesar, or not?"
NA26 – εἰπὲ (5628) οὖν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ· (5719) ἔξεστιν δοῦναι (5629) κῆνσον Καίσαρι οὔ;
WH – [ ειπον (5628) | ειπε (5628) ] ουν ημιν τι σοι δοκει (5719) εξεστιν (5719) δουναι (5629) κηνσον καισαρι η ου
PES – ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܟ݁ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܩܶܣܰܪ ܐܰܘ ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 22:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – They said to Him, "Caesar's." Then He said to them, "Then pay to Caesar the things that are Caesar's; and to God the things that are God's."
NA26 – λέγουσιν (5719) αὐτῷ, Καίσαρος. τότε λέγει (5719) αὐτοῖς, Ἀπόδοτε (5628) οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῷ θεῷ.
WH – λεγουσιν (5719) [ | αυτω ] καισαρος τοτε λεγει (5719) αυτοις αποδοτε (5628) ουν τα καισαρος καισαρι και τα του θεου τω θεω
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܰܒ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܠܩܶܣܰܪ ܘܕ݂ܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile