Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:32

New American Standard Bible
Matthew 22:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I AM THE GOD OF ABRAHAM, THE GOD OF ISAAC, AND THE GOD OF JACOB'? He is not the God of the dead, but of the living."
NA26 – Ἐγώ εἰμι (5748) θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν (5748) θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. (5723)
WH – εγω ειμι (5719) ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ ουκ εστιν (5719) [ο] θεος νεκρων αλλα ζωντων (5723)
PES – ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile