Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 22:32

New American Standard Version
Matthew 22:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I God , God , God '? He is not the God of the dead but of the living."
NA26 – Ἐγώ εἰμι (5748) θεὸς Ἀβραὰμ καὶ θεὸς Ἰσαὰκ καὶ θεὸς Ἰακώβ; οὐκ ἔστιν (5748) θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων. (5723)
WH – εγω ειμι (5719) ο θεος αβρααμ και ο θεος ισαακ και ο θεος ιακωβ ουκ εστιν (5719) [ο] θεος νεκρων αλλα ζωντων (5723)
PES – ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܺܐܝܣܚܳܩ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile