Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 23:3

New American Standard Bible
Matthew 23:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, whatever they tell you, do and comply with it all, but do not do as they do; for they say {things} and do not do {them.}
NA26 – πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν (5632) ὑμῖν ποιήσατε (5657) καὶ τηρεῖτε, (5720) κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· (5720) λέγουσιν (5719) γὰρ καὶ οὐ ποιοῦσιν. (5719)
WH – παντα ουν οσα εαν ειπωσιν (5632) υμιν ποιησατε (5657) και τηρειτε (5720) κατα δε τα εργα αυτων μη ποιειτε (5720) λεγουσιν (5719) γαρ και ου ποιουσιν (5719)
PES – ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܛܪܽܘܢ ܛܰܪܘ ܘܰܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile