Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:18

New American Standard Bible
Matthew 24:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And whoever is in the field must not turn back to get his cloak.
NA26 – καὶ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω (5657) ὀπίσω ἆραι (5658) τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ.
WH – και ο εν τω αγρω μη επιστρεψατω (5657) οπισω αραι (5658) το ιματιον αυτου
PES – ܘܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܩܠܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܗܦ݂ܶܟ݂ ܠܒ݂ܶܣܬ݁ܪܶܗ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܠܒ݂ܳܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile