Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:21

New American Standard Bible
Matthew 24:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever will {again.}
NA26 – ἔσται (5704) γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν (5754) ἀπ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ οὐ μὴ γένηται. (5638)
WH – εσται (5695) γαρ τοτε θλιψις μεγαλη οια ου γεγονεν (5754) απ αρχης κοσμου εως του νυν ουδ ου μη γενηται (5638)
PES – ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܺܫܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile