Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:29

New American Standard Bible
Matthew 24:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But immediately after the tribulation of those days THE SUN WILL BE DARKENED, AND THE MOON WILL NOT GIVE ITS LIGHT, AND THE STARS WILL FALL from the sky, and the powers of the heavens will be shaken.
NA26 – Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ἥλιος σκοτισθήσεται, (5701) καὶ σελήνη οὐ δώσει (5692) τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται (5699) ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. (5701)
WH – ευθεως δε μετα την θλιψιν των ημερων εκεινων ο ηλιος σκοτισθησεται (5701) και η σεληνη ου δωσει (5692) το φεγγος αυτης και οι αστερες πεσουνται (5699) απο του ουρανου και αι δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται (5701)
PES – ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܚܫܰܟ݂ ܘܣܰܗܪܳܐ ܠܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܢܶܦ݁ܠܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile