Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:36

New American Standard Bible
Matthew 24:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But about that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone.
NA26 – Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, (5758) οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν οὐδὲ υἱός, εἰ μὴ πατὴρ μόνος.
WH – περι δε της ημερας εκεινης και ωρας ουδεις οιδεν (5758) ουδε οι αγγελοι των ουρανων ουδε ο υιος ει μη ο πατηρ μονος
PES – ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܘܥܰܠ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile