Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:42

New American Standard Bible
Matthew 24:42
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming.
NA26 – γρηγορεῖτε class="show tvm">(5720) οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε class="show tvm">(5758) ποίᾳ ἡμέρᾳ κύριος ὑμῶν ἔρχεται. class="show tvm">(5736)
WH – γρηγορειτε class="show tvm">(5720) ουν οτι ουκ οιδατε class="show tvm">(5758) ποια ημερα ο κυριος υμων ερχεται class="show tvm">(5736)
PES – ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile