Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 24:44

New American Standard Bible
Matthew 24:44
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For this reason you must be ready as well; for the Son of Man is coming at an hour when you do not think {He will.}
NA26 – διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε (5737) ἕτοιμοι, ὅτι οὐ δοκεῖτε (5719) ὥρᾳ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. (5736)
WH – δια τουτο και υμεις γινεσθε (5737) ετοιμοι οτι η ου δοκειτε (5719) ωρα ο υιος του ανθρωπου ερχεται (5736)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile