Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:13

New American Standard Bible
Matthew 25:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Be on the alert then, because you do not know the day nor the hour.
NA26 – Γρηγορεῖτε class="show tvm">(5720) οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε class="show tvm">(5758) τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν.
WH – γρηγορειτε class="show tvm">(5720) ουν οτι ουκ οιδατε class="show tvm">(5758) την ημεραν ουδε την ωραν
PES – ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܠܫܳܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile