Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:26

New American Standard Bible
Matthew 25:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But his master answered and said to him, 'You worthless, lazy slave! Did you know that I reap where I did not sow, and gather where I did not scatter {seed?}
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ κύριος αὐτοῦ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ, ᾔδεις (5715) ὅτι θερίζω (5719) ὅπου οὐκ ἔσπειρα (5656) καὶ συνάγω (5719) ὅθεν οὐ διεσκόρπισα; (5656)
WH – αποκριθεις (5679) δε ο κυριος αυτου ειπεν (5627) αυτω πονηρε δουλε και οκνηρε ηδεις (5714) οτι θεριζω (5719) οπου ουκ εσπειρα (5656) και συναγω (5719) οθεν ου διεσκορπισα (5656)
PES – ܥܢܳܐ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܰܚܒ݂ܰܢܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܕ݁ܚܳܨܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܙܶܪܥܶܬ݂ ܘܰܡܟ݂ܰܢܶܫ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile