Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:27

New American Standard Bible
Matthew 25:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'Then you ought to have put my money in the bank, and on my arrival I would have received my {money} back with interest.
NA26 – ἔδει class="show tvm">(5900) σε οὖν βαλεῖν class="show tvm">(5629) τὰ ἀργύριά μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν class="show tvm">(5631) ἐγὼ ἐκομισάμην class="show tvm">(5668) ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ.
WH – εδει class="show tvm">(5707) σε ουν βαλειν class="show tvm">(5629) τα αργυρια μου τοις τραπεζιταις και ελθων class="show tvm">(5631) εγω εκομισαμην class="show tvm">(5668) αν το εμον συν τοκω
PES – ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܰܪܡܶܐ ܟ݁ܶܣܦ݁ܝ ܥܰܠ ܦ݁ܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܘܬ݂ܳܒ݂ܰܥ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܺܝܠܝ ܥܰܡ ܪܶܒ݁ܝܳܬ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile