Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:30

New American Standard Bible
Matthew 25:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And throw the worthless slave into the outer darkness; in that place there will be weeping and gnashing of teeth.
NA26 – καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε (5628) εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται (5704) κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
WH – και τον αχρειον δουλον εκβαλετε (5628) εις το σκοτος το εξωτερον εκει εσται (5695) ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων
PES – ܘܰܠܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܒ݁ܰܛܺܝܠܳܐ ܐܰܦ݁ܩܽܘܗ݈ܝ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܒ݁ܰܪܳܝܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile