Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 25:32

New American Standard Bible
Matthew 25:32
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And all the nations will be gathered before Him; and He will separate them from one another, just as the shepherd separates the sheep from the goats;
NA26 – καὶ συναχθήσονται (5701) ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει (5692) αὐτοὺς ἀπ ἀλλήλων, ὥσπερ ποιμὴν ἀφορίζει (5719) τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων,
WH – και συναχθησονται (5701) εμπροσθεν αυτου παντα τα εθνη και αφορισει (5692) αυτους απ αλληλων ωσπερ ο ποιμην αφοριζει (5719) τα προβατα απο των εριφων
PES – ܘܢܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܰܢܦ݂ܰܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܪܳܥܝܳܐ ܕ݁ܰܡܦ݂ܰܪܶܫ ܥܶܪܒ݁ܶܐ ܡܶܢ ܓ݁ܕ݂ܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile