Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:2

New American Standard Bible
Matthew 26:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "You know that after two days the Passover is coming, and the Son of Man is {to be} handed over for crucifixion."
NA26 – Οἴδατε (5758) ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα γίνεται, (5736) καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται (5743) εἰς τὸ σταυρωθῆναι. (5683)
WH – οιδατε (5758) οτι μετα δυο ημερας το πασχα γινεται (5736) και ο υιος του ανθρωπου παραδιδοται (5743) εις το σταυρωθηναι (5683)
PES – ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܦ݁ܶܨܚܳܐ ܘܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬ݁ܠܶܡ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܩܶܦ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile