Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:33

New American Standard Bible
Matthew 26:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter replied to Him, "{Even} if they all fall away because of You, I will never fall away!"
NA26 – ἀποκριθεὶς (5679) δὲ Πέτρος εἶπεν (5627) αὐτῷ, Εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται (5701) ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι. (5701)
WH – αποκριθεις (5679) δε ο πετρος ειπεν (5627) αυτω ει παντες σκανδαλισθησονται (5701) εν σοι εγω ουδεποτε σκανδαλισθησομαι (5701)
PES – ܥܢܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܦ݂ܶܢ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܢܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟ݁ܫܶܠ ܒ݁ܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile