Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:38,40

New American Standard Bible
Matthew 26:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then He said to them, "My soul is deeply grieved, to the point of death; remain here and keep watch with Me."
NA26 – τότε λέγει (5719) αὐτοῖς, Περίλυπός ἐστιν (5748) ψυχή μου ἕως θανάτου· μείνατε (5657) ὧδε καὶ γρηγορεῖτε (5720) μετ ἐμοῦ.
WH – τοτε λεγει (5719) αυτοις περιλυπος εστιν (5719) η ψυχη μου εως θανατου μεινατε (5657) ωδε και γρηγορειτε (5720) μετ εμου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܗ݈ܝ ܠܳܗ ܠܢܰܦ݂ܫܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܩܰܘܰܘ ܠܺܝ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܘܰܫܗܰܪܘ ܥܰܡܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 26:40
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He came to the disciples and found them sleeping, and He said to Peter, "So, you {men} could not keep watch with Me for one hour?
NA26 – καὶ ἔρχεται (5736) πρὸς τοὺς μαθητὰς καὶ εὑρίσκει (5719) αὐτοὺς καθεύδοντας, (5723) καὶ λέγει (5719) τῷ Πέτρῳ, Οὕτως οὐκ ἰσχύσατε (5656) μίαν ὥραν γρηγορῆσαι (5658) μετ ἐμοῦ;
WH – και ερχεται (5736) προς τους μαθητας και ευρισκει (5719) αυτους καθευδοντας (5723) και λεγει (5719) τω πετρω ουτως ουκ ισχυσατε (5656) μιαν ωραν γρηγορησαι (5658) μετ εμου
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܕ݁ܰܡܟ݁ܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܬ݁ܽܘܢ ܚܕ݂ܳܐ ܫܳܥܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܗܪܽܘܢ ܥܰܡܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile