Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:4

New American Standard Bible
Matthew 26:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they plotted together to arrest Jesus covertly and kill Him.
NA26 – καὶ συνεβουλεύσαντο (5668) ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν (5661) καὶ ἀποκτείνωσιν· (5725)
WH – και συνεβουλευσαντο (5668) ινα τον ιησουν δολω κρατησωσιν (5661) και αποκτεινωσιν (5661)
PES – ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ܘ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܒ݂ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܢܶܐܚܕ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile