Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 26:62

New American Standard Version
Matthew 26:62
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The high priest stood up and said to Him, ""Do You not answer? What is it that these men are testifying against You?"
NA26 – καὶ ἀναστὰς (5631) ἀρχιερεὺς εἶπεν (5627) αὐτῷ, Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; (5736) τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; (5719)
WH – και αναστας (5631) ο αρχιερευς ειπεν (5627) αυτω ουδεν αποκρινη (5736) τι ουτοι σου καταμαρτυρουσιν (5719)
PES – ܘܩܳܡ ܪܰܒ݁ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܦ݂ܰܢܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܦ݁ܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile