Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:3

New American Standard Bible
Matthew 27:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then when Judas, who had betrayed Him, saw that He had been condemned, he felt remorse and returned the thirty pieces of silver to the chief priests and elders,
NA26 – Τότε ἰδὼν (5631) Ἰούδας παραδιδοὺς (5723) αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη (5681) μεταμεληθεὶς (5679) ἔστρεψεν (5656) τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις
WH – τοτε ιδων (5631) ιουδας ο [ παραδους (5631) | παραδιδους (5723) ] αυτον οτι κατεκριθη (5681) μεταμεληθεις (5679) εστρεψεν (5656) τα τριακοντα αργυρια τοις αρχιερευσιν και πρεσβυτεροις
PES – ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܚܰܝܰܒ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬ݁ܬ݁ܘܺܝ ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܗܦ݁ܶܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܕ݁ܟ݂ܶܣܦ݁ܳܐ ܠܪܰܒ݁ܰܝ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܰܠܩܰܫܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile