Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:48

New American Standard Bible
Matthew 27:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And immediately one of them ran, and taking a sponge, he filled it with sour wine and put it on a reed, and gave Him a drink.
NA26 – καὶ εὐθέως δραμὼν (5631) εἷς ἐξ αὐτῶν καὶ λαβὼν (5631) σπόγγον πλήσας (5660) τε ὄξους καὶ περιθεὶς (5631) καλάμῳ ἐπότιζεν (5707) αὐτόν.
WH – και ευθεως δραμων (5631) εις εξ αυτων και λαβων (5631) σπογγον πλησας (5660) τε οξους και περιθεις (5631) καλαμω εποτιζεν (5707) αυτον
PES – ܘܒ݂ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܪܗܶܛ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܫܩܰܠ ܐܶܣܦ݂ܽܘܓ݁ܳܐ ܘܰܡܠܳܗ ܚܰܠܳܐ ܘܣܳܡܳܗ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܘܡܰܫܩܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile