Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:56,61

New American Standard Bible
Matthew 27:56
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Among them were Mary Magdalene, Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee.
NA26 – ἐν αἷς ἦν (5713) Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία τοῦ Ἰακώβου καὶ Ἰωσὴφ μήτηρ καὶ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου.
WH – εν αις ην (5707) μαρια η μαγδαληνη και μαρια η του ιακωβου και ιωσηφ μητηρ και η μητηρ των υιων ζεβεδαιου
PES – ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ݁ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܕ݂ܝܳܘܣܺܐ ܘܶܐܡܗܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܙܰܒ݂ܕ݂ܰܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 27:61
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Mary Magdalene was there, and the other Mary, sitting opposite the tomb.
NA26 – ἦν (5713) δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία καθήμεναι (5740) ἀπέναντι τοῦ τάφου.
WH – ην (5707) δε εκει μαριαμ η μαγδαληνη και η αλλη μαρια καθημεναι (5740) απεναντι του ταφου
PES – ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܝ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܢ ܗ݈ܘܰܝ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܕ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile