Lectionary Calendar
Friday, December 1st, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:59

New American Standard Version
Matthew 27:59
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Joseph took the body and wrapped it in a clean linen cloth,
NA26 – καὶ λαβὼν (5631) τὸ σῶμα Ἰωσὴφ ἐνετύλιξεν αὐτὸ ἐν σινδόνι καθαρᾷ,
WH – και λαβων (5631) το σωμα ο ιωσηφ ενετυλιξεν (5656) αυτο [εν] σινδονι καθαρα
PES – ܘܫܰܩܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܠܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܟ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܒ݁ܰܚܝܳܨܳܐ ܕ݁ܟ݂ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܢܰܩܕ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile