Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:64

New American Standard Bible
Matthew 27:64
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore, give orders for the tomb to be made secure until the third day; otherwise, His disciples may come and steal Him, and say to the people, 'He has risen from the dead,' and the last deception will be worse than the first."
NA26 – κέλευσον class="show tvm">(5657) οὖν ἀσφαλισθῆναι class="show tvm">(5683) τὸν τάφον ἕως τῆς τρίτης ἡμέρας, μήποτε ἐλθόντες class="show tvm">(5631) οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κλέψωσιν class="show tvm">(5661) αὐτὸν καὶ εἴπωσιν class="show tvm">(5632) τῷ λαῷ, Ἠγέρθη class="show tvm">(5681) ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἔσται class="show tvm">(5704) ἐσχάτη πλάνη χείρων τῆς πρώτης.
WH – κελευσον class="show tvm">(5657) ουν ασφαλισθηναι class="show tvm">(5683) τον ταφον εως της τριτης ημερας μηποτε ελθοντες class="show tvm">(5631) οι μαθηται [ | αυτου ] κλεψωσιν class="show tvm">(5661) αυτον και ειπωσιν class="show tvm">(5632) τω λαω ηγερθη class="show tvm">(5681) απο των νεκρων και εσται class="show tvm">(5695) η εσχατη πλανη χειρων της πρωτης
PES – ܦ݁ܩܽܘܕ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܶܙܕ݁ܰܗܪܺܝܢ ܒ݁ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܢܶܓ݂ܢܒ݂ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܠܺܠܝܳܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܩܳܡ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܛܽܘܥܝܰܝ ܐ݈ܚܪܳܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile