Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 27:8

New American Standard Bible
Matthew 27:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason that field has been called the Field of Blood to this day.
NA26 – διὸ ἐκλήθη (5681) ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος ἕως τῆς σήμερον.
WH – διο εκληθη (5681) ο αγρος εκεινος αγρος αιματος εως της σημερον
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܐܳܓ݂ܽܘܪܣܳܐ ܗܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile