Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 28:1

New American Standard Bible
Matthew 28:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now after the Sabbath, as it began to dawn toward the first {day} of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the tomb.
NA26 – Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ (5723) εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθεν (5627) Μαριὰμ Μαγδαληνὴ καὶ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι (5658) τὸν τάφον.
WH – οψε δε σαββατων τη επιφωσκουση (5723) εις μιαν σαββατων ηλθεν (5627) [ μαρια | μαριαμ ] η μαγδαληνη και η αλλη μαρια θεωρησαι (5658) τον ταφον
PES – ܒ݁ܪܰܡܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܓ݂ܰܗ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓ݂ܕ݁ܠܳܝܬ݁ܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܚܙܝܳܢ ܩܰܒ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile