Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:12

New American Standard Bible
Matthew 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And after being warned {by God} in a dream not to return to Herod, {the magi} left for their own country by another way.
NA26 – καὶ χρηματισθέντες class="show tvm">(5685) κατ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι class="show tvm">(5658) πρὸς Ἡρῴδην, δι ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν class="show tvm">(5656) εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.
WH – και χρηματισθεντες class="show tvm">(5685) κατ οναρ μη ανακαμψαι class="show tvm">(5658) προς ηρωδην δι αλλης οδου ανεχωρησαν class="show tvm">(5656) εις την χωραν αυτων
PES – ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܚܶܠܡܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܦ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܘܒ݂ܽܐܘܪܚܳܐ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܠܰܐܬ݂ܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile