Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:18

New American Standard Version
Matthew 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""A , , ; , ."
NA26 – Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, (5681) κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα (5723) τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν (5707) παρακληθῆναι, (5683) ὅτι οὐκ εἰσίν. (5748)
WH – φωνη εν ραμα ηκουσθη (5681) κλαυθμος και οδυρμος πολυς ραχηλ κλαιουσα (5723) τα τεκνα αυτης και ουκ ηθελεν (5707) παρακληθηναι (5683) οτι ουκ εισιν (5719)
PES – ܩܳܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒ݁ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܶܐܠܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܪܳܚܶܝܠ ܒ݁ܳܟ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܢܶܝܗ ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܠܡܶܬ݂ܒ݁ܰܝܳܐܘܽ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile