Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:18

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Matthew 2:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""A , , ; , ."
NA26 – Φωνὴ ἐν Ῥαμὰ ἠκούσθη, (5681) κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ῥαχὴλ κλαίουσα (5723) τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν (5707) παρακληθῆναι, (5683) ὅτι οὐκ εἰσίν. (5748)
WH – φωνη εν ραμα ηκουσθη (5681) κλαυθμος και οδυρμος πολυς ραχηλ κλαιουσα (5723) τα τεκνα αυτης και ουκ ηθελεν (5707) παρακληθηναι (5683) οτι ουκ εισιν (5719)
PES – ܩܳܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒ݁ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܶܐܠܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ ܪܳܚܶܝܠ ܒ݁ܳܟ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܢܶܝܗ ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܝܳܐ ܠܡܶܬ݂ܒ݁ܰܝܳܐܘܽ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain