Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 2:6

New American Standard Bible
Matthew 2:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ' , , , ; .' """"
NA26 – Καὶ σύ, Βηθλέεμ γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ (5748) ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, (5740) ὅστις ποιμανεῖ (5692) τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
WH – και συ βηθλεεμ γη ιουδα ουδαμως ελαχιστη ει (5719) εν τοις ηγεμοσιν ιουδα εκ σου γαρ εξελευσεται (5695) ηγουμενος (5740) οστις ποιμανει (5692) τον λαον μου τον ισραηλ
PES – ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܝ ܒ݁ܶܝܬ݂‌ܠܚܶܡ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܝ ܒ݁ܨܺܝܪܳܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܕ݁ܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܗܽܘ ܢܶܪܥܶܝܘܗ݈ܝ ܠܥܰܡܝ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile