Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:3

New American Standard Bible
Matthew 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this is the one referred to by Isaiah the prophet when he said, "THE VOICE OF ONE CALLING OUT IN THE WILDERNESS, 'PREPARE THE WAY OF THE LORD, MAKE HIS PATHS STRAIGHT!'"
NA26 – οὗτος γάρ ἐστιν (5748) ῥηθεὶς (5685) διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος, (5723) Φωνὴ βοῶντος (5723) ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε (5657) τὴν ὁδὸν κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε (5720) τὰς τρίβους αὐτοῦ.
WH – ουτος γαρ εστιν (5719) ο ρηθεις (5685) δια ησαιου του προφητου λεγοντος (5723) φωνη βοωντος (5723) εν τη ερημω ετοιμασατε (5657) την οδον κυριου ευθειας ποιειτε (5720) τας τριβους αυτου
PES – ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܡܺܝܪ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܛܰܝܶܒ݂ܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܫܘܰܘ ܠܰܫܒ݂ܺܝܠܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile