Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:4

New American Standard Bible
Matthew 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now John himself had a garment of camel's hair and a leather belt around his waist; and his food was locusts and wild honey.
NA26 – Αὐτὸς δὲ Ἰωάννης εἶχεν (5707) τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, δὲ τροφὴ ἦν (5713) αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
WH – αυτος δε ο ιωαννης ειχεν (5707) το ενδυμα αυτου απο τριχων καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οσφυν αυτου η δε τροφη ην (5707) αυτου ακριδες και μελι αγριον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܫܶܗ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܡܠܶܐ ܘܶܐܣܳܪ ܚܰܨܶܐ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܘܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܩܰܡܨܶܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile