Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:4

New American Standard Bible
Matthew 3:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now John himself had a garment of camel's hair and a leather belt around his waist; and his food was locusts and wild honey.
NA26 – Αὐτὸς δὲ Ἰωάννης εἶχεν (5707) τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, δὲ τροφὴ ἦν (5713) αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον.
WH – αυτος δε ο ιωαννης ειχεν (5707) το ενδυμα αυτου απο τριχων καμηλου και ζωνην δερματινην περι την οσφυν αυτου η δε τροφη ην (5707) αυτου ακριδες και μελι αγριον
PES – ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܽܘܫܶܗ ܕ݁ܣܰܥܪܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܡܠܶܐ ܘܶܐܣܳܪ ܚܰܨܶܐ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܘܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܩܰܡܨܶܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܫܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile