Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 3:9

New American Standard Bible
Matthew 3:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and do not assume that you can say to yourselves, 'We have Abraham {as our} father'; for I tell you that God is able, from these stones, to raise up children for Abraham.
NA26 – καὶ μὴ δόξητε λέγειν (5721) ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν (5719) τὸν Ἀβραάμ, λέγω (5719) γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται (5736) θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι (5658) τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
WH – και μη δοξητε (5661) λεγειν (5721) εν εαυτοις πατερα εχομεν (5719) τον αβρααμ λεγω (5719) γαρ υμιν οτι δυναται (5736) ο θεος εκ των λιθων τουτων εγειραι (5658) τεκνα τω αβρααμ
PES – ܘܠܳܐ ܬ݁ܰܣܒ݁ܪܽܘܢ ܘܬ݂ܺܐܡܪܽܘܢ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܶܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile