Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:1

New American Standard Bible
Matthew 5:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when Jesus saw the crowds, He went up on the mountain; and after He sat down, His disciples came to Him.
NA26 – Ἰδὼν (5631) δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη (5627) εἰς τὸ ὄρος· καὶ καθίσαντος (5660) αὐτοῦ προσῆλθαν (5627) αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ·
WH – ιδων (5631) δε τους οχλους ανεβη (5627) εις το ορος και καθισαντος (5660) αυτου προσηλθαν (5627) [ [αυτω] | αυτω ] οι μαθηται αυτου
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܝܺܬ݂ܶܒ݂ ܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile