Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:14

New American Standard Bible
Matthew 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden;
NA26 – Ὑμεῖς ἐστε (5748) τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται (5736) πόλις κρυβῆναι (5650) ἐπάνω ὄρους κειμένη· (5740)
WH – υμεις εστε (5719) το φως του κοσμου ου δυναται (5736) πολις κρυβηναι (5650) επανω ορους κειμενη (5740)
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܛܫܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܒ݁ܰܢܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile