Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:25

New American Standard Bible
Matthew 5:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Come to good terms with your accuser quickly, while you are with him on the way {to court,} so that your accuser will not hand you over to the judge, and the judge to the officer, and you will not be thrown into prison.
NA26 – ἴσθι (5749) εὐνοῶν (5723) τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ (5748) μετ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μήποτέ σε παραδῷ (5632) ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ· (5701)
WH – ισθι (5720) ευνοων (5723) τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει (5719) μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδω (5632) ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση (5701)
PES – ܗܘܰܝܬ݁ ܡܶܬ݂ܰܐܘܶܐ ܥܰܡ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܥܓ݂ܰܠ ܥܰܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܒ݁ܽܐܘܪܚܳܐ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܒ݁ܥܶܠ ܕ݁ܺܝܢܳܟ݂ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܘܕ݂ܰܝܳܢܳܐ ܢܰܫܠܡܳܟ݂ ܠܓ݂ܰܒ݁ܳܝܳܐ ܘܬ݂ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile