Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 5:26

New American Standard Version
Matthew 5:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Truly I say to you, you will not come out of there until you have paid up the last cent.
NA26 – ἀμὴν λέγω (5719) σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως ἂν ἀποδῷς (5632) τὸν ἔσχατον κοδράντην.
WH – αμην λεγω (5719) σοι ου μη εξελθης (5632) εκειθεν εως αν αποδως (5632) τον εσχατον κοδραντην
PES – ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܦ݁ܽܘܩ ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݁ܶܠ ܫܳܡܽܘܢܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile