Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:19

New American Standard Bible
Matthew 6:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal.
NA26 – Μὴ θησαυρίζετε (5720) ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, (5719) καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν (5719) καὶ κλέπτουσιν· (5719)
WH – μη θησαυριζετε (5720) υμιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις αφανιζει (5719) και οπου κλεπται διορυσσουσιν (5719) και κλεπτουσιν (5719)
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܣܺܝܡܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܣܳܣܳܐ ܘܰܐܟ݂ܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܦ݁ܳܠܫܺܝܢ ܘܓ݂ܳܢܒ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile