Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:19

New American Standard Bible
Matthew 6:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal.
NA26 – Μὴ θησαυρίζετε (5720) ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, (5719) καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν (5719) καὶ κλέπτουσιν· (5719)
WH – μη θησαυριζετε (5720) υμιν θησαυρους επι της γης οπου σης και βρωσις αφανιζει (5719) και οπου κλεπται διορυσσουσιν (5719) και κλεπτουσιν (5719)
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܣܺܝܡܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܣܺܝܡܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܐܰܬ݂ܰܪ ܕ݁ܣܳܣܳܐ ܘܰܐܟ݂ܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܘܰܐܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܒ݂ܶܐ ܦ݁ܳܠܫܺܝܢ ܘܓ݂ܳܢܒ݁ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile