Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:2,5, 16

New American Standard Bible
Matthew 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So when you give to the poor, do not sound a trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, so that they will be praised by people. Truly I say to you, they have their reward in full.
NA26 – Ὅταν οὖν ποιῇς (5725) ἐλεημοσύνην, μὴ σαλπίσῃς (5661) ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ ποιοῦσιν (5719) ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις, ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων· ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ἀπέχουσιν (5719) τὸν μισθὸν αὐτῶν.
WH – οταν ουν ποιης (5725) ελεημοσυνην μη σαλπισης (5661) εμπροσθεν σου ωσπερ οι υποκριται ποιουσιν (5719) εν ταις συναγωγαις και εν ταις ρυμαις οπως δοξασθωσιν (5686) υπο των ανθρωπων αμην λεγω (5719) υμιν απεχουσιν (5719) τον μισθον αυτων
PES – ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܩܪܶܐ ܩܰܪܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܫܽܘܩܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܫܬ݁ܰܒ݁ܚܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 6:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And when you pray, you are not to be like the hypocrites; for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they will be seen by people. Truly I say to you, they have their reward in full.
NA26 – Καὶ ὅταν προσεύχησθε, (5741) οὐκ ἔσεσθε (5704) ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν (5719) ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες (5761) προσεύχεσθαι, (5738) ὅπως φανῶσιν (5652) τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ἀπέχουσιν (5719) τὸν μισθὸν αὐτῶν.
WH – και οταν προσευχησθε (5741) ουκ εσεσθε (5695) ως οι υποκριται οτι φιλουσιν (5719) εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες (5761) προσευχεσθαι (5738) οπως φανωσιν (5652) τοις ανθρωποις αμην λεγω (5719) υμιν απεχουσιν (5719) τον μισθον αυτων
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܩܶܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 6:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now whenever you fast, do not make a gloomy face as the hypocrites {do,} for they distort their faces so that they will be noticed by people when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full.
NA26 – Ὅταν δὲ νηστεύητε, (5725) μὴ γίνεσθε (5737) ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν (5719) γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν (5652) τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· (5723) ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ἀπέχουσιν (5719) τὸν μισθὸν αὐτῶν.
WH – οταν δε νηστευητε (5725) μη γινεσθε (5737) ως οι υποκριται σκυθρωποι αφανιζουσιν (5719) γαρ τα προσωπα αυτων οπως φανωσιν (5652) τοις ανθρωποις νηστευοντες (5723) αμην λεγω (5719) υμιν απεχουσιν (5719) τον μισθον αυτων
PES – ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܟ݁ܡܺܝܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܡܚܰܒ݁ܠܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܕ݁ܨܳܝܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile