Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:23

New American Standard Version
Matthew 6:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness!
NA26 – ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς , (5753) ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. (5704) εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, (5748) τὸ σκότος πόσον.
WH – εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η (5725) ολον το σωμα σου σκοτεινον εσται (5695) ει ουν το φως το εν σοι σκοτος εστιν (5719) το σκοτος ποσον
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܟ݁ܽܠܶܗ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܳܟ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܗܽܘ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܟ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܀
Lexical Parser: