Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:30

New American Standard Bible
Matthew 6:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But if God so clothes the grass of the field, which is {alive} today and tomorrow is thrown into the furnace, {will He} not much more {clothe} you? You of little faith!
NA26 – εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα class="show tvm">(5752) καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον class="show tvm">(5746) θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, class="show tvm">(5719) οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
WH – ει δε τον χορτον του αγρου σημερον οντα class="show tvm">(5723) και αυριον εις κλιβανον βαλλομενον class="show tvm">(5746) ο θεος ουτως αμφιεννυσιν class="show tvm">(5719) ου πολλω μαλλον υμας ολιγοπιστοι
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܥܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܚܰܩܠܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܚܳܪ ܢܳܦ݂ܶܠ ܒ݁ܬ݂ܰܢܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܰܠܒ݁ܶܫ ܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܙܥܽܘܪܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile