Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:30

New American Standard Bible
Matthew 6:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But if God so clothes the grass of the field, which is {alive} today and tomorrow is thrown into the furnace, {will He} not much more {clothe} you? You of little faith!
NA26 – εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ σήμερον ὄντα (5752) καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον (5746) θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, (5719) οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι;
WH – ει δε τον χορτον του αγρου σημερον οντα (5723) και αυριον εις κλιβανον βαλλομενον (5746) ο θεος ουτως αμφιεννυσιν (5719) ου πολλω μαλλον υμας ολιγοπιστοι
PES – ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܥܡܺܝܪܳܐ ܕ݁ܚܰܩܠܳܐ ܕ݁ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܰܡܚܳܪ ܢܳܦ݂ܶܠ ܒ݁ܬ݂ܰܢܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܰܠܒ݁ܶܫ ܠܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܙܥܽܘܪܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile