Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 6:5

New American Standard Bible
Matthew 6:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And when you pray, you are not to be like the hypocrites; for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they will be seen by people. Truly I say to you, they have their reward in full.
NA26 – Καὶ ὅταν προσεύχησθε, (5741) οὐκ ἔσεσθε (5704) ὡς οἱ ὑποκριταί· ὅτι φιλοῦσιν (5719) ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες (5761) προσεύχεσθαι, (5738) ὅπως φανῶσιν (5652) τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν, ἀπέχουσιν (5719) τὸν μισθὸν αὐτῶν.
WH – και οταν προσευχησθε (5741) ουκ εσεσθε (5695) ως οι υποκριται οτι φιλουσιν (5719) εν ταις συναγωγαις και εν ταις γωνιαις των πλατειων εστωτες (5761) προσευχεσθαι (5738) οπως φανωσιν (5652) τοις ανθρωποις αμην λεγω (5719) υμιν απεχουσιν (5719) τον μισθον αυτων
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܣܒ݁ܰܝ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܕ݁ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܙܳܘܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܩܶܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܕ݁ܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܠܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܘ ܐܰܓ݂ܪܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile