Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:24

New American Standard Bible
Matthew 7:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore, everyone who hears these words of Mine, and acts on them, will be like a wise man who built his house on the rock.
NA26 – Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει (5719) μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ (5719) αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται (5701) ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν (5656) αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν.
WH – πας ουν οστις ακουει (5719) μου τους λογους [ [τουτους] | τουτους ] και ποιει (5719) αυτους ομοιωθησεται (5701) ανδρι φρονιμω οστις ωκοδομησεν (5656) αυτου την οικιαν επι την πετραν
PES – ܟ݁ܽܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile