Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:24,26

New American Standard Bible
Matthew 7:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore, everyone who hears these words of Mine, and acts on them, will be like a wise man who built his house on the rock.
NA26 – Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει (5719) μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ (5719) αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται (5701) ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν (5656) αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν.
WH – πας ουν οστις ακουει (5719) μου τους λογους [ [τουτους] | τουτους ] και ποιει (5719) αυτους ομοιωθησεται (5701) ανδρι φρονιμω οστις ωκοδομησεν (5656) αυτου την οικιαν επι την πετραν
PES – ܟ݁ܽܠ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 7:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And everyone who hears these words of Mine, and does not act on them, will be like a foolish man who built his house on the sand.
NA26 – καὶ πᾶς ἀκούων (5723) μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν (5723) αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται (5701) ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν (5656) αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον.
WH – και πας ο ακουων (5723) μου τους λογους τουτους και μη ποιων (5723) αυτους ομοιωθησεται (5701) ανδρι μωρω οστις ωκοδομησεν (5656) αυτου την οικιαν επι την αμμον
PES – ܘܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܢܶܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܚܳܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile