Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:27

New American Standard Bible
Matthew 7:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And the rain fell and the floods came, and the winds blew and slammed against that house; and it fell—and its collapse was great."
NA26 – καὶ κατέβη (5627) βροχὴ καὶ ἦλθον (5627) οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν (5656) οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν (5656) τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν, (5627) καὶ ἦν (5713) πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.
WH – και κατεβη (5627) η βροχη και [ | ] οι ποταμοι και επνευσαν (5656) οι ανεμοι και προσεκοψαν (5656) τη οικια εκεινη και επεσεν (5627) και ην (5707) η πτωσις αυτης μεγαλη
PES – ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܢܰܗܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܢܫܰܒ݂ ܪܽܘܚܶܐ ܘܶܐܬ݂ܛܰܪܺܝܘ ܒ݁ܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܰܦ݁ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile