Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 7:3

New American Standard Version
Matthew 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Why do you look at the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye?
NA26 – τί δὲ βλέπεις (5719) τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ δοκὸν οὐ κατανοεῖς; (5719)
WH – τι δε βλεπεις (5719) το καρφος το εν τω οφθαλμω του αδελφου σου την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον ου κατανοεις (5719)
PES – ܡܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܶܠܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܶܗ ܕ݁ܰܐܚܽܘܟ݂ ܘܩܳܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܝܢܳܟ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܳܚܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile