Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:20

New American Standard Bible
Matthew 8:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to him, "The foxes have holes and the birds of the sky {have} nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν (5719) καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει (5719) ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ. (5725)
WH – και λεγει (5719) αυτω ο ιησους αι αλωπεκες φωλεους εχουσιν (5719) και τα πετεινα του ουρανου κατασκηνωσεις ο δε υιος του ανθρωπου ουκ εχει (5719) που την κεφαλην κλινη (5725)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬ݂ܰܥܠܶܐ ܢܶܩܥܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܦ݂ܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܛܠ݈ܠܳܐ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܪܺܫܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile