Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:31

New American Standard Bible
Matthew 8:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the demons begged Him, saying, "If You {are going to} cast us out, send us into the herd of pigs."
NA26 – οἱ δὲ δαίμονες παρεκάλουν (5707) αὐτὸν λέγοντες, (5723) Εἰ ἐκβάλλεις (5719) ἡμᾶς, ἀπόστειλον (5657) ἡμᾶς εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων.
WH – οι δε δαιμονες παρεκαλουν (5707) αυτον λεγοντες (5723) ει εκβαλλεις (5719) ημας αποστειλον (5657) ημας εις την αγελην των χοιρων
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܺܐܕ݂ܶܐ ܒ݁ܳܥܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܢ ܡܰܦ݁ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܰܢ ܐܰܦ݁ܶܣ ܠܰܢ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܠܒ݂ܰܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile