Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:4

New American Standard Bible
Matthew 8:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to him, "See that you tell no one; but go, show yourself to the priest and present the offering that Moses commanded, as a testimony to them."
NA26 – καὶ λέγει (5719) αὐτῷ Ἰησοῦς, Ὅρα (5720) μηδενὶ εἴπῃς, (5632) ἀλλὰ ὕπαγε (5720) σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκον (5628) τὸ δῶρον προσέταξεν Μωϋσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς.
WH – και λεγει (5719) αυτω ο ιησους ορα (5720) μηδενι ειπης (5632) αλλα υπαγε (5720) σεαυτον δειξον (5657) τω ιερει και προσενεγκον (5628) το δωρον ο προσεταξεν (5656) μωυσης εις μαρτυριον αυτοις
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܚܙܺܝ ܠܡܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܐܶܠܳܐ ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂ ܠܟ݂ܳܗܢܶܐ ܘܩܰܪܶܒ݂ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile