Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 8:8,13

New American Standard Bible
Matthew 8:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the centurion replied, "Lord, I am not worthy for You to come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed.
NA26 – καὶ ἀποκριθεὶς (5679) ἑκατόνταρχος ἔφη, (5713) Κύριε, οὐκ εἰμὶ (5748) ἱκανὸς ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς· (5632) ἀλλὰ μόνον εἰπὲ (5628) λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται (5701) παῖς μου.
WH – [ αποκριθεις (5679) δε | και αποκριθεις (5679) ] ο εκατονταρχος εφη (5707) κυριε ουκ ειμι (5719) ικανος ινα μου υπο την στεγην εισελθης (5632) αλλα μονον ειπε (5628) λογω και ιαθησεται (5701) ο παις μου
PES – ܥܢܳܐ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܥܽܘܠ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܡܰܛܠ݈ܠܝ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܢܶܬ݂ܰܐܣܶܐ ܛܰܠܺܝܝ ܀
Lexical Parser:  
Matthew 8:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to the centurion, "Go; it shall be done for you as you have believed." And the servant was healed at that {very} moment.
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) Ἰησοῦς τῷ ἑκατοντάρχῃ, Ὕπαγε, (5720) ὡς ἐπίστευσας (5656) γενηθήτω (5676) σοι. καὶ ἰάθη (5681) παῖς αὐτοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ.
WH – και ειπεν (5627) ο ιησους τω εκατονταρχη υπαγε (5720) ως επιστευσας (5656) γενηθητω (5676) σοι και ιαθη (5681) ο παις [ | [αυτου] ] εν τη ωρα εκεινη
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܙܶܠ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܶܢܬ݁ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܛܰܠܝܶܗ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile